Oferta formativa BAT

Imprimir
Ratio:  / 5
MaloBueno 
Última actualización el Lunes, 04 Julio 2011 Escrito por Vicedirecció

Batxillerat

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i, per tant, té caràcter voluntari. Es desenvolupa en modalitats diferents, s'organitza de manera flexible i, si és el cas, en distintes vies dins de cada modalitat.

Finalitat
·        Proporcionar als estudiants formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten desenrotllar les funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
·        Oferir als alumnes una preparació especialitzada, d'acord amb les seues perspectives i interessos de formació, que els permeta accedir a l'educació superior.
Els que cursen satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seues modalitats rebran el títol de Batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics.
El batxillerat comprén dos anys acadèmics, que es cursaran normalment entre els 16 i els 18 anys. Es podrà romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys acadèmics, consecutius o no.

Assignatures Comunes

CURRÍCULUM COMÚ, format per totes les matèries comunes per a totes les opcions (cursades per tot l'alumnat) i contribueix fonamentalment a la funció formativa general del Batxillerat.

 

MATÈRIES COMUNES

PRIMER CURS
SEGON CURS
Matèria
Hores setmana
Matèria
Hores setmana

Educació Física

Filosofia I

Castellà: Llengua i Literatura I

Valencià: Llengua i Literatura I

Llengua Estrangera I

Religió / Alternativa

Tutoria

Ciències del món contemporani

2

2

3

3

3

2

1

2

Història

Filosofia II

Castellà: Llengua i Literatura II

Valencià: Llengua i Literatura II

Llengua Estrangera II

Tutoria

3

3

3

 

3

3

1

 

Estructura del Batxillerat Humanístic

S’orienta a l’alumnat interessat per les Humanitats ( Literatura, Llengua, Filosofia, Art,...) i les Ciències Socials i Econòmiques (Geografia, Història, Economia,...).
Es pretén que l’alumnat aprofundisca en el passat i present dels sers humans, la seua història, societat i cultura (Llengües, Art, Literatura, Filosofia), i també es familiaritze amb els mètodes de treball i les tècniques científiques que permeten un acostament rigorós i crític a la realitat humana (Geografia, Història, Economia, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials).

La finalitat és preparar a l’alumnat per a una millor comprensió del món on viu, enriquir els seus llenguatges i formació cultural i desenrotllar la seua maduresa moral i social.

PRIMER CURS

OPCIÓ A: HUMANÍSTICA I SOCIO-CULTURAL

Matèries de modalitat obligatòria
Hores setmana
Matèries optatives
Hores setmana

Llatí I

Història del Món Contemporani o Història de la Música

Grec I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

4

4

4

Optatives de modalitat:

 • Història del Món Contemporani
 • Història de la Música
 • Grec I
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
 • Economia i Organització d'Empreses I

Optatives:

 • Informàtica I
 • Psicologia
 • Fonaments Lèxics de la Ciència i de la Tècnica
 • 2n Idioma Estranger I
 • Valencià: Llengua i Imatge
 • Castellà: Llenguatge i Documentació

 

4

4
4
4

4

 

3
3
3

3
3
3

OPCIÓ B: CIÈNCIES SOCIALS

Matèries de modalitat obligatòria
Hores setmana
Matèries optatives
Hores setmana

Economia i Organització d’Empreses I

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Història del Món Contemporani o Història de la Música

4

4

4

Optatives de modalitat:

 • Història del Món Contemporani
 • Història de la Música
 • Grec I
 • Llatí I

Optatives:

 • Informàtica I
 • Psicolgia
 • Fonaments Lèxics de la Ciència i de la Tècnica
 • 2n Idioma Estranger I
 • Valencià: Llengua i Imatge
 • Castellà: Llenguatge i Documentació

 

4

4
4
4

 

3
3
3

3
3
3

 

Consideracions per al primer curs:

 • L’alumne triarà tres matèries de modalitat i una optativa (poden triar com a optativa una de modalitat; en eixe cas l’alumne tindrà 4 hores setmanals).

 

SEGON CURS

OPCIÓ A: HUMANÍSTICA I SOCIO-CULTURAL

Matèries de modalitat obligatòria
Hores setmana
Matèries optatives
Hores setmana

Llatí II

Història de l'Art

Grec II o Geografia

4

4

4

Optatives de modalitat:

 • Grec II
 • Geografia
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Economia

Optatives:

 • 2n Idioma Estranger II
 • Educació Física II
 • Geografia i Història del País Valencià
 • Literatura Contemporània: Valencià
 • Literatura Contemporània: Castellà
 • Sociologia
 • Antropologia
 • Economia i Organització d'Empreses II
 • Informàtica per a Humanitats i Ciències Socials
 • Filosofia de la Ciència
 • Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

 

4
4
4

4

 

4
4
4

4

4

4
4
4

4

4
4

OPCIÓ B: CIÈNCIES SOCIALS

Matèries de modalitat obligatòria
Hores setmana
Matèries optatives
Hores setmana

Geografia

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Economia o Història de l'Art

4

4

4

Optatives de modalitat:

 • Grec II
 • Història de l'Art
 • Llatí II
 • Economia

Optatives:

 • 2n Idioma Estranger II
 • Educació Física II
 • Geografia i Historia del País Valencià
 • Literatura Contemporània: Valencià
 • Literatura Contemporània: Castellà
 • Sociologia
 • Antropologia
 • Economia i Organització d'Empreses II
 • Informàtica per a Humanitats i Ciències Socials
 • Filosofia de la Ciència
 • Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

 

4
4
4
4

 

4
4
4

4

4

4
4
4

4

4
4

 

Consideracions per al segon curs:

 • Els alumnes han de triar tres matèries de modalitat i una optativa.
 • Els alumnes de l’opció Humanística i Socio-Cultural que vullguen cursar Geografia i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II hauran d’haver cursat en primer Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I com de modalitat o optativa.

 

Estructura del Batxillerat Científic

Estructura del Batxillerat Científic

S’orienta a l’alumnat interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques i els estudis relacionats amb els continguts científico-sanitaris. Esta modalitat haurà d’aportar a l’alumnat una formació científica bàsica i fonamental en aquelles disciplines essencials en l’àmbit de les Ciencies de la Naturalesa i de la Salut: Física, Química, Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, ...

Es pretén que l’alumnat interprete fenòmens naturals i es familiaritze amb la metodologia de la ciència, el coneixement i l’anàlisi de la investigació i el paper de les diferents teories científiques, perquè tinga una visió i una millor comprensió de la ciència, els seus mètodes i resultats.

 

PRIMER CURS

Matèries de modalitat obligatòria
Hores setmana
Matèries optatives
Hores setmana

Matemàtiques I

Física i Química

Dibuix Tècnic I o Biologia i Geologia

4

4

4

Optatives de modalitat:

 • Dibuix Tècnic I
 • Biologia i Geologia

Optatives:

 • Informàtica I
 • Psicologia
 • Fonaments Lèxics de la Ciència i de la Tècnica
 • 2n Idioma Estranger I
 • Valencià: Llengua i Imatge
 • Castellà: Llenguatge i Documentació

 

4
4

 

3
3
3

3
3
3

 

Consideracions per al primer curs:

 • L’alumne triarà tres matèries de modalitat i una optativa (poden triar com a optativa una de modalitat; en eixe cas l’alumne tindrà 4 hores setmanals).

 

SEGON CURS

OPCIÓ A: CIENTÍFICO-TÈCNICA

Matèries de modalitat obligatòria
Hores setmana
Matèries optatives
Hores setmana

Matemàtiques II

Física

Dibuix Tècnic II o Química

4

4

4

Optatives de modalitat:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra i Mediambientals
 • Química
 • Dibuix Tècnic II

Optatives:

 • 2n Idioma Estranger II
 • Educació Física II
 • Bilogia Humana
 • Geologia
 • Tècniques de Laboratori Físico-Químiques
 • Física Aplicada
 • Informàtica per a les Ciències de la Naturalesa i la Salut
 • Filosofia de la Ciència
 • Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

 

4
4

4
4

 

4
4
4
4
4

4
4

4
4

OPCIÓ B: CIÈNCIES DE LA SALUT

Matèries de modalitat obligatòria
Hores setmana
Matèries optatives
Hores setmana

Bilogia

Química

Ciències de la Terra i Mediambientals o Física

4

4

4

Optatives de modalitat:

 • Matemàtiques II
 • Dibuix Tècnic II
 • Física
 • Ciències de la Terra i Mediambientals

Optatives:

 • 2n Idioma Estranger II
 • Educació Física II
 • Bilogia Humana
 • Geologia
 • Tècniques de Laboratori Físico-Químiques
 • Física Aplicada
 • Informàtica per a les Ciències de la Naturalesa i la Salut
 • Filosofia de la Ciència
 • Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

 

4
4
4
4

 

4
4
4
4
4

4
4

4
4

 

Consideracions per al segon curs:

 • Els alumnes han de triar tres matèries de modalitat i una optativa.
 • Els alumnes de l’opció Científico-Tècnica que vullguen cursar Química i Biologia hauran d’haver cursat en primer curs Biologia i Geologia com a optativa.
123506
Avuí
Última setmana
Últim mes
TOTAL
8
95
1060
123506
2018-09-19 06:43:12
Visitors Counter
Wednesday the 19th - .