Oferta formativa PQPI

Imprimir
Ratio:  / 0
MaloBueno 
Última actualización el Lunes, 04 Julio 2011 Escrito por Vicedirecció
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

QUÈ SÓN ELS PQPI

Són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes.
La seva finalitat és proporcionar a l'alumnat unes competències pròpies d'una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com facilitar l'obtenció del títol de graduat en ESO i la formació per poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments.

DESTINATARIS

1. Podran accedir als PQPI, en qualsevol de les seues modalitats, jóvens majors de 16 anys, complits fins al 31 de desembre de l’any de l’inici del programa, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

2. Per als programes de la modalitat d’aula i aula polivalent la dita edat podrà reduir-se a 15 anys per a aquells alumnes que, una vegada cursat segon d’ESO i no estiguen en condicions de promocionar a tercer, hagen repetit ja una vegada en Educació Secundària i voluntàriament decidisquen la seua incorporació.

4. En general, per a cursar un d’estos programes serà condició preferent no haver cursat anteriorment un altre PQPI i, si és el cas, haver esgotat totes les vies ordinàries  d’atenció a la diversitat previstes en la legislació vigent.

ORGANITZACIÓ MODULAR PER NIVELLS

a) El primer nivell és de caràcter obligatori per a l’alumnat. En ell es cursen els mòduls específics i els mòduls formatius de carácter general. Tindrà una duració d’un curs acadèmic per a les modalitats d’aules i tallers de qualificació professional inicial.
b) El segon nivell és de caràcter voluntari per a l’alumnat. En ell es cursen els mòduls dirigits a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria i si és el cas els mòduls específics complementaris.

ESTRUCTURA CURRICULAR

1. Primer nivell: s’impartirà en un horari setmanal de 30 hores lectives, de les quals es dedicaran dos hores setmanals a tutoria. Els seus components curriculars són els següents:
1.1. Els mòduls específics referits a les unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Cada programa podrà incloure mòduls específics corresponents a una o més qualificacions professionals, però en tot cas haurà de permetre l’obtenció almenys d’una qualificació completa de nivell 1.
a) Ocuparan com a mínim el 50% de l’horari setmanal, és a dir, 15 hores.
b) En totes les modalitats s’incorporarà un mòdul de FCT.
1.2. Els mòduls formatius de caràcter general, estaran orientats a la millora de les competències bàsiques i del grau d’empleabilitat de l’alumnat.
a) Suposaran com a mínim el 30% de l’horari setmanal, és a dir, 9 hores, i el seu enfocament curricular serà de caràcter transversal, estant els seus continguts en relació amb la qualificació professional del programa.
b) Seran preceptius els següents: – Mòdul Lingüisticosocial – Mòdul Cientificomatemàtic – Mòdul de Formació i Orientació Laboral – Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental
c) Una vegada organitzats els mòduls específics i els formatius de caràcter general, els centres o entitats promotores podran oferir algun mòduls optatius, completant així l’horari setmanal.
2. Segon nivell: es realitzarà una vegada s’haja superat el primer nivell i s’impartirà en un horari setmanal de 30 hores lectives. Estarà integrat pels mòduls dirigits a l’obtenció del títol de graduat en ESO per als quals es dedicarà un mínim de 18 hores setmanals; i pels mòduls específics complementaris per als quals es dedicarà un mínim de 5 hores i un màxim de 10 hores setmanals. Al seu torn es dedicaran dos hores de tutoria setmanal.
2.1. Cursar el segon nivell és voluntari per a l’alumnat que inicie el programa amb 16 o més anys i obligatori per a l’alumnat escolaritzat que l’haja iniciat als 15 anys.

PROMOCIÓ I CERTIFICACIÓ
1. L’alumnat que supere tots els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial obtindrà una certificació acadèmica, expedida per la conselleria d’Educació.
2. La certificació acadèmica així obtinguda donarà dret:
a) A l’expedició o acreditació de les competències professionals adquirides.
b) A la convalidació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
c) A l’accés al segon nivell.
3. La superació de tots els mòduls voluntaris donarà dret al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

·         Per als PQPI sostinguts amb fons públics el procés i calendari de matriculació será el mateix que es determine cada curs per a l'Educació Secundària tant en l'última etapa el curs com al setembre, una vegada fnalitzats els corresponents examens.
NORMATIVA


111342
Avuí
Última setmana
Últim mes
TOTAL
26
308
899
111342
2017-11-19 17:11:07
Visitors Counter
Sunday the 19th - .